გადაცემები
ჩვენებური სურნელი
გადაცემის შინაარსი

 gadacema janmrTeli kulinariis Sesaxeb. I kulinariuli ტელეპროექტი qarTul telesivrceSi, romelic janrTelobis konteqstSi moiazrebs kulinarias da mayurebels mxolod sagemovno ki ara, janmrTelobisTvis mniSvnelovan aspeqtebze umaxvilebs yuradReba. rogor vaqcioT gemrieli kerZebi sasargeblod da rogor ar unda vikveboT. sasargeblo rCevebisa da receptebis didi mravalferovneba , dietologTan stumrad misuli cnobili, saintereso adamianebi.  agreTve saxelganTqmuli qarTveli eqimebi, romlebic sakuTari specialobis WrilSi ganixilaven  kvebi racions, msjeloben imaze, Tu ra tipis sakvebi uwyobs da ra tipis – uSlis xels ama Tu im daavadebis ganviTarebas da a.S. erTi sityviT, ”Cveneburi surneli” Aaswavlis mayurebels Tu rogor SeuTavsos erTmaneTs gemrieli da sasargeblo   rogor gaijansaRos Tavi kvebis produqtebi.

გადაცემის წამყვანი